VER Sacrum


VER Sacrum
VER Sacrum
cuius apud Livium mentio frequens, Sisennae, apud Nonium; Religiosum, aliis exsecrandum, exponitur, atque apud Graecos (quibus ἱερὸν ἔτος, Sacer annus, dictum est) et Romanos, in usu fuit. Strabo, l. 5. Σαβϊνοι πολυν` χρόνον πρὸς τοὺς Ο᾿μβρικοὺς πολεμοῦντες, εὔξαντο, καθάπερ τῶ Ε῾λλην´ων τινὲς, τὰ γευνώμενα τῷ ἔτει τούτῳ καθιερῶσαι. Ubi τῷ ἔαρι quidam gratis reponunt; namque, cum vovebant, quidquid proximô vere nasceretur, unius anni fetus Deo sacrabatur. Hinc idem alibi diserte ἔτος ἱερὸν, et clatius Dionysius Halicarn. Α᾿ρχαιολ. λ. 1. ἐτείους γονὰς, annuos fetus, appellat. Et quidem de Graecis Solinus, c. 8. Catillus, inquit, Amphiarai filius, post prodigialem patris apud Thebas inter itum, Oeclei avi iussu, cum omni fetu Ver sacrum missus, tres liberos in Italia procreavit, ad quem locum Salmasium vide. Idem de Lacedaemoniis, quô tempore urbem Heracliam condiderunt, factum esse, alibi legimus. De Romanis nota omnia. Sic et Sabini fetuntur vovisse, si res communis melioribus locis constitisset, se Ver sacrum facturos: quô votô damnati, fetum omnem dicuntur eius anni statim consecrâsse etc. Fiebat nempe id rebus potissimum creperis: vovebanturque fetus eius anni omnes, cuncta scil. animalia, quae ab eo tempore, quô incepisset, usque ad ver proximum nascerentur. Quia vero crudele visum, pueros puellasque innocentes interimere, in adultam aetatem perductos velabant atque extra fines eos exigebant. Unde Sacram, ex oppid. Reate orti, dicti sunt, quod in Vere sacro nati haberentur. Exstat vovendi Veris sacri formula haec apud Livium, l. 22. c. 10. Velitis iubeatisne hoc sic fieri. Si Res publica populi Romani Quiritium ad quinquennium proximum, sicuti mea, quae salva est, servata erit hisce duellis, quod duellum populo Romano cum Carthaginiensi est, quaeque duella cum Gallis sunt; qui cis Alpes sunt; donum datum duit populus Romanus Quiritium, quod Ver attulerit, ex suillo, ovillo, caprino, bovillo grege, quaeque profana erunt, Iovi fieri, ex qua die Senatus populusque iusserit. Ubi videmus Iovi id Ver votum, hocque ad pecudes hîc restrictum: Sed nec ad omnes, nam quae antea consecr atae fuissent, hôc votô non continebantur. Adde quod non quaevis aetas pecorum apta sacrificio, uti discimus ex Auctoribus variis, inprimis Varrone, de Re Rust. l. 2. c. 4. et Servio, ad l. 4. Aen. Hinc diem, ex quo oporteat facere, non relinquit arbitrio cuiusque, sed destinationi Senatus reservat. Nisi tamen eum diem intelligere malis, ex quo incipere debeat Ver sacrum: qui non definitus hîc, sed, l. 34. Ver sacrum videri pecus, quod natum esset inter Kal. Mart. et pridie Kal. Maias. Nonnumquam vero et pro victoriis obtentis, in grariarum actionem, Iovi votum hoc a Romanis factum, ut ex eodem alibi discas. Illi vero, qui sic e Patriis finibus emittebantur, ut posthac patriâ carituri, nisi aliam pararent, quae se reciperet, quidquid terrarum armis acquisivissent aut gratiâ, habebant vice patriae; crcditumque est, eis adesse Deum, cui dicabantur et supra humanam spem prosperare huiusmodi colonias, Dionys. Halicarn. l. 1. c. 16. ubi a multis tam Graecis, quam Batbaris, hunc morem receptum, addit. Vide quoque l. 2. sub initium. et hanc in rem plura, apud Victorium, Var. Lection. l. 35. c. 22. Pithoeum, Adversarior. l. 1. c. 6. Petr. Crinitum, de Honesta Discipl. l. 24. c. 8. Ioh. Frid. Gronov. Observation. l. 4. c. 14. Berneggerum,
ad Iustin. l. 24. c. 4. Alios: uti de Vere, anni tempestatum principe, hîc paslim, repraesentato in Circensibus, voce Factionis.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • Ver Sacrum —  Pour la cérémonie expiatoire de la Rome antique, voir Devotio#Le ver sacrum. Ver sacrum, qui signifie « Printemps Sacré » est une revue mensuelle, fondée par Gustav Klimt en janvier 1898. Elle est le reflet, non seulement de la… …   Wikipédia en Français

  • Ver sacrum — bezeichnet einen antiken Brauch: ver sacrum (Antike) eine Zeitschrift der Wiener Secession, siehe Ver Sacrum. Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • Ver Sacrum — puede significar: Una tradición de la Antigüedad: Ver Sacrum (antigüedad) Una revista de la Secesión vienesa (movimiento modernista de entresiglos): Ver Sacrum (revista). Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo… …   Wikipedia Español

  • Ver sacrum — Ver sạcrum   [v ; lateinisch »heiliger Frühling«] das, , altitalischer Ritus: In Zeiten besonderer Not gelobte der Staat ein Ver sacrum, wobei alle im kommenden Frühjahr (März und April) geborenen Kinder und Tiere den Göttern (Mars, Jupiter)… …   Universal-Lexikon

  • Ver sacrum — Ver sa|crum* [ ve:ɐ̯ za:krum] das; <aus gleichbed. lat. ver sacrum, eigtl. »heiliger Frühling«> altröm. Brauch, in Notzeiten dem Mars u. Jupiter Erstlinge eines Frühlings (Feldfrüchte, Vieh u. Kinder) zu weihen …   Das große Fremdwörterbuch

  • Ver sacrum — Ver sacrum, (d.i. heiliger Frühling), Frühlingsopfer der italischen Völker. Bei großen Gefahren des Staats gelobte man den Göttern Alles zu opfern, was im künftigen Frühlinge geboren würde. Von einem bestimmten Tage an wurde nun alles Neugeborene …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Ver Sacrum — Mit ihren sechs Jahrgängen (1898–1903) ist die Zeitschrift Ver Sacrum (lateinisch für „heiliger Frühling“), offizielles Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs, der zweifellos aufschlussreichste und künstlerisch anspruchsvollste… …   Deutsch Wikipedia

  • Ver sacrum — Pour la cérémonie expiatoire de la Rome antique, voir Devotio#Le ver sacrum. Ver sacrum (Printemps sacré) est une revue mensuelle autrichienne fondée par Gustav Klimt en janvier 1898. Le titre provient d un poème de Ludwig Uhland. Elle est le… …   Wikipédia en Français

  • Ver Sacrum — собственно святая весна . Так назывались весенние плоды, весенний приплод домашних животных, а первоначально даже и людей, которые, по древнеиталийскому обычаю, в тяжелые годы приносились в дар богам, особенно Марсу. Но человеческое чувство скоро …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ver Sacrum (журнал) — Эта страница требует существенной переработки. Возможно, её необходимо викифицировать, дополнить или переписать. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К улучшению/13 мая 2012. Дата постановки к улучшению 13 мая 2012 …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.